Handledning och grupp

Handledning och grupp

Handledning

Handledning är ett viktigt utrymme där den yrkesverksamma kan diskutera och fördjupa sig i sitt arbete. Det kan handla om svåra problem man står inför i ett ärende, dilemman, att processen stannat upp, eller om mindre frågeställningar. I en handledningssituation ska man kunna stanna upp och reflektera, öka sin förståelse i vad som är verkningsbart respektive hinder i ärendet och hitta nya infallsvinklar. Handledningens syfte är också att öka ens lust och nyfikenhet och kreativitet i sitt yrke. Handledning kan ske i grupp eller enskilt, handla om enskilda ärenden eller problematik i personalgruppen. Handledning kan inrikta sig på verksamheter med psykosocial behandling, eller annan verksamhet som har en helt annan inriktning.

Jag har själv alltid haft handledning och det har blivit ett viktigt inslag i mitt arbete. 

Jag har bland annat handlett familjehem, behandlingspersonal, inom socialtjänsten, psykoterapeuter och psykoterapeuter under utbildning. Jag har även haft chefscoaching och arbetat med personalgrupper i kris.

Grupp

Alla ingår vi i grupper i vår vardag. I vissa sammanhang blir vi kreativa och känner oss starka, i andra det motsatta, vilket kan uttrycka sig i trötthet och brist på motivation. Att arbeta med grupp, terapigrupp eller personalgrupp, handlar i stor utsträckning om att belysa gruppens potential och se/förstå hinder i gruppen som stoppar en positiv utveckling. Målsättningen är att stötta och motivera deltagarna i att kunna utbyta erfarenheter med varandra i gruppen. Det handlar om att öppet kunna prata, och att lyssna till varandra.

Jag har haft samtalsgrupper med unga vuxna och föräldragrupper.